PHIẾU QUÀ TẶNG

PHIẾU QUÀ TẶNG
HT HOUSE

Phiếu Quà Tặng HT House có thể được sử dụng tại bất kỳ nhà hàng nào của chúng tôi. Có 3 mệnh giá tiêu chuẩn: 300K, 500K và 1000K VND. Phiếu Quà Tặng hiện có sẵn tại các nhà hàng hoặc mua trực tuyến.

PHIẾU QUÀ TẶNG
CỦA TỪNG THƯƠNG HIỆU

Phiếu Quà Tặng theo từng thương hiệu chỉ có thể sử dụng tại nhà hàng thuộc thương hiệu đó. Có 3 mệnh giá tiêu chuẩn: 300K, 500K và 1000K VND. Phiếu Quà Tặng hiện có sẵn tại các nhà hàng hoặc mua trực tuyến.